Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja pokontrolna nr 55 Programu Interreg Czechy Polska
Informacja pokontrolna nr 55 Opolski Urząd Wojewódzki Krajowy
Kontroler Program Interreg Czechy Polska
15.07.2019 więcej
Errata do informacji pokontrolnej kontroli nr 66
Errata do informacji pokontrolnej kontroli nr 66 WST w Programie
Interreg Polska Słowacja
15.07.2019 więcej
Errata do informacji pokontrolnej
Errata do informacji pokontrolnej nr 77 Śląski Urząd
Wojewódzki Kontroler Krajowy w Programie Czechy Polska
15.07.2019 więcej
Kontrola pomocy technicznej POIiŚ w Instytucji Pośredniczącej
Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w
Instytucji Pośredniczącej
19.06.2019 więcej
Kontrola pomocy technicznej POIiŚ w Instytucji Pośredniczącej
Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w
Instytucji Pośredniczącej
19.06.2019 więcej
petycja
Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu nr
POIS.03.01.00-00-0025/16 pn. „Budowa drogi ekspresowej S2 odc.
w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła)” w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
05.06.2019 więcej
Kontrola realizacji Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Kontrola realizacji Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
18.01.2019 więcej
Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja w Rzeszowie
Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja u
Wojewody Podkarpackiego
18.01.2019 więcej
Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
u Wojewody Śląskiego
18.01.2019 więcej
Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Polska-Saksonia we Wrocławiu
Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Polska-Saksonia u
Wojewody Dolnośląskiego
18.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się