Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola w Centrum Projektów Europejskich
Kontrola w Centrum Projektów Europejskich – Wspólny
Sekretariat dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Południowy Bałtyk 2014 – 2020
02.03.2018 więcej
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-2020 w MŚ i NFOŚiGW w Warszawie
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-2020 w Instytucji
Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) i Instytucji
Wdrażającej (NFOŚiGW w Warszawie)
13.02.2018 więcej
Kontrola wydatków finansowych z POIiŚ w Instytucji Pośredniczącej (MŚ)
Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w
Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwie Środowiska)
13.02.2018 więcej
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-20 w Instytucji Pośredniczącej (ME)
Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-2020 w Instytucji
Pośredniczącej (Ministerstwo Energii)
11.01.2018 więcej
Kontrola wydatków finansowanych z pomocy techn. POIiŚ w IP
Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 sierpnia do 13 października
2017 r.
13.12.2017 więcej
Kontrola prawidłowości prowadzenia obrotu materiałami wybuchowymi
Informacja zbiorcza o kontrolach prowadzonych przez Departament
Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego MR
05.12.2017 więcej
Kontrola w Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 czerwca – 15 września 2017
r.
04.12.2017 więcej
Działalność Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w 2016 r.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 13-17 marca 2017 r.
17.11.2017 więcej
Działalność Instytutu Obróbki Plastycznej
Kontrolę przeprowadzono w dniach 26-30 czerwca 2017 r.
08.11.2017 więcej
Działalność Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
Kontrolę przeprowadzono od 22 do 26 maja 2017 r.
08.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się