Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza porównawcza kosztów prowadzenia działalności armatorskiej
Oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
monika.tomaszewska@mir.gov.pl do 24 sierpnia 2015 r.
07.08.2015 więcej
Wymiana przyłącza wody zimnej
Oferty należy składać w terminie do 18 sierpnia 2015 r.
07.08.2015 więcej
Organizacja i obsługa spotkania 14-15 września 2015 r.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 14 sierpnia
2015 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 na adres e-mail:
ewelina.seliga@mir.gov.pl.
07.08.2015 więcej
Zewnętrzne nośniki reklamowe w wybranych miastach w Polsce
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 12 sierpnia
2015 r. na adres e-mail: karol.michalski@mir.gov.pl.
07.08.2015 więcej
Rozeznanie rynku na organizację i obsługę forum partnerskiego pn. „Fundusze Europejskie bez barier – (p)dostęp dla wszystkich”
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 23 sierpnia
2015 r. na adres e-mail: agata.wroblewska@mir.gov.pl.
06.08.2015 więcej
Opracowanie poradnika w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn
Ofertę należy złożyć w wersji drukowanej - do Departamentu
EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa) oraz w wersji elektronicznej, na adres e-mail:
paulina.tarsa@mir.gov.pl do dnia 21 sierpnia 2015 r., do godz.
13:00.
06.08.2015 więcej
Organizacja i obsługa międzynarodowej konferencji "Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w krajach członkowskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem ZIT – doświadczenia"
Oferty należy przesłać do 13 sierpnia 2015 r. do końca dnia
na adres e-mail: monika.pietka@mir.gov.pl,
joanna.zarzecka-mazur@mir.gov.pl.
05.08.2015 więcej
Analiza skutków ekonomicznych i gospodarczych w związku z wprowadzeniem NECA
Oferty należy złożyć do dnia 11 sierpnia 2015 r., do godz.
16.15 w formie elektronicznej (skan oferty) na adres
anna.konieczna@mir.gov.pl lub za pośrednictwem faksu na numer:
22 630 14 97.
04.08.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa wyposażenia do prac m.in. rzemieślniczych
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną do 11 sierpnia
2015r. na adres: anastazja.waclawska@mir.gov.pl
04.08.2015 więcej
Opracowanie graficzne i wydruk fotografii
Oferty cenowe (uzupełnione w Załączniku nr 2) prosimy
nadsyłać na adres poczty elektronicznej:
martyna.krawczonek@mir.gov.pl. Termin nadsyłania ofert mija 12
sierpnia br.
04.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się