Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z 25 czerwca 2018 r. (data wpływu: 25 czerwca 2018 r.)
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne
18.07.2018 więcej
Petycja z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 5 czerwca 2018 r.)
Petycja w sprawie niezwłocznego skierowania do dalszych prac
legislacyjnych projektu ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo ich własności
21.06.2018 więcej
Petycja z 18 maja 2018 r. (data wpływu: 21 maja 2018 r.)
Petycja w sprawie zmiany art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
05.06.2018 więcej
Petycja wielokrotna z 20 lipca 2018 r. (data wpływu: od 11 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r.)
Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia działań zmierzających
do zmiany rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
20.06.2018 więcej
Petycja z 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 30 kwietnia 2018 r.)
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do
ujednolicenia definicji określenia „przebudowa”
występującej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
07.06.2019 więcej
Petycja z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 9 kwietnia 2018 r.)
Petycja w sprawie środków na remont dwóch odcinków drogi
powiatowej nr 2113R.
25.06.2018 więcej
Petycja z 29 marca 2018 r. (data wpływu: 29 marca 2018 r.
Petycja w sprawie uchylenia art. 74 ust. 1 zdanie 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami i przywrócenia możliwości
złożenia wniosków o bonifikatę opłaty wieczystego
użytkowania za 2018 r.
23.04.2018 więcej
Petycja z 9 lutego 2018 r. (data wpływu: 22 lutego 2018 r.)
Petycja w sprawie zmiany art. 50 oraz art. 51 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
21.05.2018 więcej
Petycja z 20 lutego 2018 r. (data wpływu: 22 lutego 2018 r.)
Petycja w sprawie przekazywania wykazu wspólnot oraz składu
zarządu
21.05.2018 więcej
Petycja wielokrotna z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu: od 15 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r.)
Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia działań w zakresie
zmiany organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
09.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się