Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z 5 lutego 2018 r. (data wpływu: 5 lutego 2018 r.)
Petycja w sprawie zmian przepisów ustawy Prawo budowlane
21.05.2018 więcej
Petycja z 31 stycznia 2018 r. (data wpływu: 1 lutego 2018 r.)
Petycja w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie
prawa współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów
20.02.2018 więcej
Petycja z 10 stycznia 2018 r. (data wpływu: 29 stycznia 2018 r.)
Petycja w sprawie zmiany § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
20.03.2018 więcej
Petycja z 26 stycznia 2018 r. (data wpływu: 26 stycznia 2018 r.)
Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy
chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z
drogi powiatowej w miejscowości Prusiek
12.04.2018 więcej
Petycja z 14 grudnia 2017 r. (data wpływu: 22 stycznia 2018 r.)
Petycja w sprawie dostępu do publicznych programów
mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami.
04.06.2019 więcej
Petycja z 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 19 stycznia 2018 r.)
Petycja w sprawie rozwiązań systemowych zwiększających
dochody budżetu, zmniejszających wydatki lub regulujących
działalność instytucji rządowych
23.05.2019 więcej
Petycja wielokrotna z 30 marca 2018 r. (data wpływu: od 17 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.)
Petycja wielokrotna w sprawie zmiany zakresu stosowania art. 145
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23
sierpnia 2017 r.
04.06.2019 więcej
Petycja z 25 grudnia 2017 r. (data wpływu: 27 grudnia 2017 r.)
Petycja w zakresie montażu szyn podjazdowych na klatkach
schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
01.03.2018 więcej
Petycja z 14 grudnia 2017 r. (data wpływu: 14 grudnia 2017 r.)
Petycja w sprawie montażu urządzeń przeciwpożarowych w
budynkach
01.03.2018 więcej
Petycja z 10 grudnia 2017 r. (data wpływu: 10 grudnia 2017 r.)
Petycja w sprawie obowiązku posiadania windy
01.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się