Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja wielokrotna z 16 i 17 listopada 2015 r.
Petycja dotyczy zmiany rozporządzenia w sprawie usytuowanie
drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowej.
18.11.2015 więcej
Petycja z dnia 12 listopada 2015 r.
Petycja dotyczy podjęcia działań wobec manipulowania
wskaźnikami emisji spalin w samochodach produkowanych przez
koncern Volkswagen AG.
24.11.2015 więcej
Petycja z dnia 26 października 2015 r.
Petycja dotyczy podjęcie działań w celu zlikwidowania opłaty
adiacenckiej.
01.12.2015 więcej
Petycja z dnia 22 października 2015 r.
Petycja dotyczy ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu.
20.11.2015 więcej
Petycja z dnia 21 września 2015 r.
O zmianę § 55 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
29.09.2015 więcej
Petycja z dnia 18 września 2015 r.
O zmianę art. 81c ust 2 Prawa budowlanego.
29.09.2015 więcej
Petycja z dnia 11 września 2015 r.
O uregulowanie nadzoru nad projektowaniem instalacji w prawie
budowlanym oraz zgłoszenia w kodeksie postępowania
administracyjnego.
29.09.2015 więcej
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy
partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata
2020-2021.
29.11.2019 więcej
Obwieszczenie
DLI-I.4620.3.2019.SG.16
21.11.2019 więcej
Obwieszczenie
DLI-II.4621.60.2018.SG.52
20.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się