Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z dnia 8 listopada 2017 r.
Petycja dot. wprowadzenia zmian w treści przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 17 stycznia 2018 r.
Petycja dotyczy wprowadzenia zmiany zakresu stosowania art. 145
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23
sierpnia 2017 r.
04.06.2019 więcej
Petycja z dnia 10 maja 2019 r.
Petycje dot. zmiany ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym; ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami; ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze
28.05.2019 więcej
Petycja z dnia 18 grudnia 2017 r.
Petycja dot. rozwiązań systemowych zwiększających dochody
budżetu, zmniejszających wydatki lub regulujących
działalność instytucji rządowych wraz z odpowiedzią
23.05.2019 więcej
Petycja z dnia 27 grudnia 2018 r.
Petycja z dnia 27 grudnia 2018 r. dotycząca "tiny house" wraz ze
skanem zawiadomienia MIiR z dnia 13 maja 2019 r. o sposobie
załatwienia petycji.
14.05.2019 więcej
Petycja z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Petycja dot. regulowania prawa do wykupu tak zwanych byłych
mieszkań zakładowych przez ich najemców.
06.05.2019 więcej
Petycja z dnia 26 lutego 2019 r.
Petycja dotycząca znowelizowania ustawy o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących.
04.04.2019 więcej
Petycja z dnia 25 marca 2019 r.
Petycja w zakresie wprowadzenia obowiązku montowania okien i
drzwi balkonowych z zamkami
02.04.2019 więcej
Petycja z dnia 18 lutego 2019 r.
Petycja dotyczy wprowadzenia ustawowego obowiązku rejestrowania
obrad walnych zgromadzeń członków spółdzielni
mieszkaniowych.
06.03.2019 więcej
Petycja z dnia 29 stycznia 2019 r.
Petycja dotyczy m.in. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. oraz
rozporządzenia MIiR w sprawie określenia wykazu rodzajów
materiałów budowlanych (...) związanych z termomodernizacją
28.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się