Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z dnia 2 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu urządzeń przeciwpożarowych
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 14 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu urządzeń przeciwpożarowych w
budynkach
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 25 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu szyn podjazdowych na klatkach
schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 10 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie obowiązku posiadania windy
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 8 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie pozwoleń na budowę poszczególnych obiektów
budowlanych
01.03.2018 więcej
Petycja z 15 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy m.in. podjęcia działań w zakresie zmiany
organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
21.02.2018 więcej
Petycja z 1 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie
prawa wspólużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów
20.02.2018 więcej
Petycja z dnia 24 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
01.02.2018 więcej
Petycja z dnia 26 października 2017 r.
Petycja dotyczy propozycji zmian w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
30.01.2018 więcej
Petycja z dnia 17 listopada 2017 r.
Petycja dotyczy publikowania petycji i odpowiedzi na nie.
23.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się