Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z dnia 29 marca 2018 r.
Przedmiotem petycji jest uchylenie art. 74 ust. 1 zdanie 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i przywrócenie możliwości
złożenia wniosków o bonifikatę opłaty wieczystego
użytkowania za 2018 r.
23.04.2018 więcej
Petycja z dnia 20 marca 2018 r.
Petycja dot. podjęcia działań zmierzających do budowy
chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z
drogi powiatowej w miejscowości Prusiek
12.04.2018 więcej
Petycja wielokrotna z dnia 15 lutego, 22 lutego i 27 marca 2018 r.
Petycje z dnia 15 lutego, 22 lutego i 27 marca 2018 r. dotyczą
m.in. podjęcia działań w zakresie zmiany organizacji Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej
09.04.2018 więcej
Petycja z dnia 20 lutego 2018 r.
Petycja dotyczy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali.
30.03.2018 więcej
Petycja z dnia 29 stycznia 2018 r.
Petycja dot. § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
20.03.2018 więcej
Petycja z dnia 22 lutego 2018 r.
Petycja dot. podjęcia działań w zakresie zmiany organizacji
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 2 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu urządzeń przeciwpożarowych
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 14 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu urządzeń przeciwpożarowych w
budynkach
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 25 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie montażu szyn podjazdowych na klatkach
schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
01.03.2018 więcej
Petycja z dnia 10 grudnia 2017 r.
Petycja w zakresie obowiązku posiadania windy
01.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się