Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja z dnia 8 września 2016 r. i 27 kwietnia 2017 r.
Petycja ws. podjęcia inicjatywy na forum europejskim dot.
powołania jednostki badawczo-rozwojowej
18.07.2017 więcej
Petycja z dnia 31 maja 2017 r.
Petycja NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
04.07.2017 więcej
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
zamieszczamy informację o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
08.06.2017 więcej
Petycja z dnia 8 maja 2017 r.
Petycja ws. zmian ustawy o SDG i innych ustaw
25.05.2017 więcej
Petycja z dnia 22 marca 2017 r.
Petycja w sprawie funduszy norweskich
15.05.2017 więcej
Petycja z dnia 13 marca 2017 r.
Petycja dotyczy uchylenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania
czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021
27.03.2017 więcej
Petycja z dnia 12 września 2016 r.
Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
03.11.2016 więcej
Petycja z dnia 19 września 2016 r.
Petycja dotyczy przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
14.10.2016 więcej
Petycja z dnia 11 lipca 2016 r.
Petycja dotyczy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
16.08.2016 więcej
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
publikujemy informację zbiorczą o petycjach rozpatrzonych w
2015 r.
23.06.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się