Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekty uchwał zmieniających uchwały RM ws. finansowania RPO 2007-13
Prezentujemy projekty uchwał zmieniających uchwały Rady
Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania
regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013
01.02.2017 więcej
Projekt Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-20
Informujemy, że zostały zakończone uzgodnienia
międzyresortowe projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie
przyjęcia projektu Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Rosja 2014-2020.
19.09.2016 więcej
Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju
Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju
20.06.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce - zmiany
Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady
Ministrów nr 102 ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Kosmicznej w Polsce
23.05.2016 więcej
Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022
Projekt Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający
Zarządzenie Nr 56 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu
Sterującego do spraw EXPO 2022
14.04.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce
Projekt Zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady
Ministrów nr 102 ws. Międzyresortowego Zespołu do spraw
Polityki Kosmicznej w Polsce
22.03.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się