Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaprojektowanie pawilonu promującego Polskę oraz Miasto Katowice
Wykonanie projektu wykonawczego oraz zaprojektowanie wnętrza
pawilonu promującego Polskę oraz Miasto Katowice na X sesji
Światowego Forum Miejskiego (WUF10) w Abu Dhabi
22.10.2019 więcej
Dialog techniczny na doradztwo w zakresie projektów ppp
Zamawiający ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem
jest doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne w
zakresie przygotowania projektów partnerstwa
publiczno-prywatnego.
21.10.2019 więcej
Organizacja studiów podyplomowych „Akademia Dostępności”
Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie
studiów podyplomowych „Akademia Dostępności”, w zakresie
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
15.10.2019 więcej
Remont elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Remont
elewacji zewnętrznej budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju"
11.10.2019 więcej
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie
dwudniowego szkolenia grupowego w formie warsztatów
08.10.2019 więcej
Zapewnienie usług hotelowych
Zapraszamy do złożenia oferty na zapewnienie usług hotelowych
na potrzeby dwudniowego spotkania, połączonego ze szkoleniem, z
przedstawicielami Instytucji Pośredniczących KPO.
02.10.2019 więcej
Organizacja i obsługa dwudniowego szkolenia
Kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowego szkolenia w
zakresie budowania zespołu – wzmocnienie współpracy i
efektywnej komunikacji (zwanego dalej „szkoleniem”).
01.10.2019 więcej
Rozeznanie rynku na dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na sukcesywną sprzedaż i dostarczenie różnorodnego
sprzętu AGD
27.09.2019 więcej
Rozeznanie rynku na nagrania video i transmisje internetowe
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług
polegających na nagrywaniu dźwięku i obrazu wskazanych przez
Zamawiającego wydarzeń oraz ich transmisja on-line.
25.09.2019 więcej
Przygotowanie analiz i rekomendacji dot. wstępnej koncepcji wdrożenia narzędzia „Kwalifikator MSP”
Przygotowania analiz i rekomendacji dot. wstępnej koncepcji
wdrożenia narzędzia „Kwalifikator MSP” dla wnioskodawcy i
beneficjenta, w perspektywie finansowej 2021-2027
24.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się