DRUKUJ
2018-10-25

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania
krajowych ocen technicznych

Zgodnie z art. 9 ust. 17 ustawy o wyrobach budowlanych minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz jednostek oceny technicznej upoważnionych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych

Jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone, zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania europejskich ocen technicznych. Zakres właściwości jednostek oceny technicznej (JOT) w odniesieniu do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych określa zakres właściwości tych jednostek do wydawania europejskich ocen technicznych.

  • Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
www.itb.pl
Zakres

  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
www.ibdim.pl
Zakres

  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
www.icimb.pl
Zakres

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
www.imbigs.pl
Zakres

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
www.cnbop.pl
Zakres

Krajowe jednostki oceny technicznej wyznaczone, zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania krajowych ocen technicznych

  • Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
www.itb.pl
Zakres jak w pkt. 1.a oraz zakres 166,03 KB (PDF)

  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
www.ibdim.pl
Zakres jak w pkt. 1.b oraz zakres 161,92 KB (PDF)

  • Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
www.ikolej.pl
Zakres 168,66 KB (PDF)

  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
www.inig.pl
Zakres 160,15 KPB (PDF)

  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Falenty
Al. Hrabska 3
05-090 Warszawa
www.itp.edu.pl
Zakres 160,49 KB (PDF)