DRUKUJ
2019-07-11

Przygotowanie Programu Współpracy
Polska-Słowacja 2021-2027

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją (Program).

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia Departament Współpracy Terytorialnej zaprasza do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) art. 66, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia w związku z planowanym zamówieniem publicznym.

Oferty należy składać drogą elektroniczną do na adres sekretariatDWT@miir.gov.pl z tematem wiadomości „Szacowanie wartości – Program PLSK 2021-27" w terminie do 21 lipca 2019 r.

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami).

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020.