DRUKUJ
2019-07-19

Sprzedaż i dostarczenie różnorodnego sprzętu
AGD

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na:

sukcesywną sprzedaż i dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD

 

Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego i załącznika do formularza ofertowego dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego,  

w terminie do  dnia 26-07-2019 r.

 

drogą elektroniczną na adres e-mail:tomasz.kalbarczyk@miir.gov.pl

 

 1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 4. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.
 6. W wyjątkowych przypadkach, po uprzedniej akceptacji, Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia za pośrednictwem standardowych usług kurierskich.
 7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
 8. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę
 9. Kryterium wyboru Wykonawcy będzie najniższa cena.
 10. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia proszę się kontaktować  z:

Hubert Kapusta tel.: 22/273-8880  mail: hubert.kapusta@miir.gov.pl

 

Załączniki:

 1. Projekt umowy
 2. Formularz ofertowy
 3. Złącznik do formularza ofertowego