DRUKUJ
2019-08-07

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),zwanej dalej „Kpa”, w zw. z art. 9q ust. 4 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 710, z późn. zm.),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że wydał postanowienie z dnia 6 sierpnia 2019 r., znak: DLI-III.4620.1.2019.KM.4, uchylające w całości postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: IR.II.746.25.2018, o zawieszeniu, na podstawie art. 98 § 1 Kpa, postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla zadania pn.: „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ”, i odmawiające zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią postanowieniaz dnia 6 sierpnia 2019 r.w Ministerstwie Inwestycji i Rozwojuw Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00
do 15.30, jak również w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg linii kolejowej, tj. w Urzędzie Gminy Włoszczowa.