DRUKUJ
2019-09-16

Jak złożyć petycję

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycje kierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju można:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@miir.gov.pl
  • złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
  • doręczyć bezpośrednio do punktu podawczego Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4

 

Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Prosimy o oznaczanie przesyłek dopiskiem „PETYCJA”.

 

Petycja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  • jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą, którą należy dołączyć do petycji;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Ministerstwa Rozwoju przez wejście od ul. Wspólnej, przy którym znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

 

 

Petycje rozpatrzone w 2019 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2018 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2017 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2016 r.

 

Petycje rozpatrzone w 2015 r.

 

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach