DRUKUJ
2016-01-19

Projekty ustaw i założeń projektów ustaw

Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD573

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD548

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD529

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD522

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD539

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD438

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD507

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD496

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o dostępności

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD44

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD468

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD435

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD434

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o architektach

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD433

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA41

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD311

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD329

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD285

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD308

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD197

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD199

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD196

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD278

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD195

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD198

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD190

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów: UD283

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

nr wykazie prac legislacyjnych Prezesa Pracy Ministrów: UC95

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD220

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD142

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD228

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o systemach homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC94

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD238

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD215

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD210

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD202

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD203

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD161

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC70

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

nr UD96 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz niektórych innych ustaw

nr UD92 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

nr ZD5 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej

nr ZD4 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

nr ZC7 Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw

nr UC 58 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

nr UC 56 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

nr UD 33 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

nr UD 91 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"

nr UD 196 w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów

Dokumentacja prac nad projektem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji