DRUKUJ
2016-02-18

Udzielenie autoryzacji dla akredytowanych
jednostek certyfikujących...

Wzór wniosku i dokumenty, które należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym (Dz.U. Nr 128, poz. 1097).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym (Dz.U. Nr 128, poz. 1098) pobiera się jednorazową opłatę w wysokości równowartości w złotych 10 000 euro. Kwota ta ustalona jest przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu składania wniosku.

 

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
NBP O/O Warszawa 16 1010 1010  0039 0022 3100 0000

 

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w gmachu Ministerstwa na parterze w holu głównym.

Minister Rozwoju dokonuje wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne albo wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi określone w art. 24 ust. 2 ww. ustawy.

Decyzja o dokonaniu wpisu doręczona zostanie wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osobisty odbiór decyzji (lub przez pełnomocnika, np. kurier) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę w Departamencie Handlu i Usług: tel. 22 693 55 53, fax 22 693 40 21, e-mail: sekretariatDHU@mr.gov.pl

 

Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji dla akredytowanych jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów

 

http://crd.gov.pl/wzor/2010/01/14/297/wyroznik.xml