DRUKUJ
2016-03-01

Dofinansowywanie publikacji wydawnictw i
materiałów promocyjnych

Ministerstwo Rozwoju aktywnie wspiera internacjonalizację polskich przedsiębiorstw
oraz działania polskich firm podejmowane za granicą m.in. poprzez wsparcie
w formule de minimis, instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez Ministerstwo Rozwoju w formie dotacji dla polskich przedsiębiorców.

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie/De-Minimis

 

Dofinansowywanie publikacji wydawnictw i materiałów promocyjnych

 

Celem instrumentu jest pokrycie części kosztów przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. W ramach ww. instrumentu dofinansowywane są koszty wydawania np. katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych. Pomoc nie może być udzielona na publikację materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach ww. instrumentu można uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 

Informacja i niezbędne dokumenty są dostępne na:

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie/De-Minimis/88415,Dofinansowanie-przedsi%C4%99wzi%C4%99%C4%87-wydawniczych-promuj%C4%85cych-eksport.html