DRUKUJ
2016-07-19

Kontrola NIK dotycząca zapewnienia
przejrzystości finansów publicznych

Temat kontroli

Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej. Nr kontroli: P/15/015

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Działania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego podejmowane w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finansowej w zakresie polityki rozwoju okazały się niewystarczające i nieskuteczne.
NIK ocenia pozytywnie sporządzone sprawozdania budżetowe i inne o charakterze finansowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz kontrolowane sprawozdania za 2014 r. w zakresie części 34 – Rozwój regionalny.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2016 r.

  1. Opracowanie metodologii obliczania wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju, która uwzględniałaby wydatki faktycznie ponoszone na realizację strategii oraz wydatki ponoszone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.
  2. Sporządzenie harmonogramu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Kraju w układzie celów i zadań strategicznych.
  3. Przekazanie Ministrowi Finansów szczegółowych propozycji dotyczących wprowadzenia jednolitego układu funkcjonalnego klasyfikacji wydatków  dla całego sektora finansów publicznych, spójnego z układami funkcjonalnymi, określonymi w rządowych dokumentach strategicznych oraz w programach operacyjnych, uwzględniającego także wymiar terytorialny dokonywanych wydatków.
  4. Zamieszczanie w sprawozdaniach z realizacji SRK odnośników do pełnych danych o wydatkach, umieszczanie pod mapami odnośników do danych źródłowych.
  5. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach według jednolitej metodologii, zgodnej z treścią ustawy o finansach publicznych.
  6. Prezentowanie w sprawozdaniach z realizacji SRK danych o wydatkach w ujęciu funkcjonalnym i regionalnym w powiązaniu z efektami rzeczowymi, zarówno na poziomie zadań strategicznych, jak i celów.