DRUKUJ
2016-08-02

Międzyresortowy Zespół ds. Barier w Dostępie
do Rynków Krajów Trzecich

O Zespole

Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w MR p. Tadeusz Kościński.

Prace Zespołu dotyczą identyfikacji barier w dostępie do poszczególnych rynków pozaunijnych dla polskich producentów i eksporterów oraz podejmowania działań przez polską administrację ukierunkowanych na dążenie do eliminacji tych barier, które w sposób szczególny dotykają polskich producentów i eksporterów.

Zadania Zespołu

  • przygotowywanie opinii i ocen dotyczących barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń (izby gospodarcze i stowarzyszenia producentów), w celu przedstawienia Komisji Europejskiej i prezentacji na forum grup roboczych i komitetów UE;
  • formułowanie kierunkowych zaleceń odnośnie działań Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w tym propozycji dla Komisji Europejskiej;
  • prowadzenie elektronicznej bazy danych zidentyfikowanych barier w dostępie do rynków krajów trzecich, w oparciu o informacje krajowych przedsiębiorców, producentów i ich zrzeszeń.

Skład Zespołu

  1. przewodniczący – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, nadzorujący merytorycznie sprawy związane ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej,
  2. zastępca przewodniczącego – dyrektor komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej albo jego zastępca,
  3. sekretarz Zespołu – wskazany przez zastępcę przewodniczącego Zespołu pracownik  komórki organizacyjnej w Ministerstwie Rozwoju właściwej w sprawach związanych ze wspólną polityką handlową Unii Europejskiej,
  4. członkowie wyznaczeni przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Patentowego. W pracach Zespołu biorą także udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii.