2019-11-07

Dialog techniczny – Ambasador marki Fundusze Europejskie

Określenie przedmiotu dialogu technicznego

Prowadzony dialog techniczny ma na celu umożliwienie Zamawiającemu  poznanie  rozwiązań technicznych, organizacyjnych, technologicznych i kosztowych oferowanych na rynku w dziedzinie współpracy z twórcami treści internetowych. 
Celem prowadzonego dialogu technicznego jest:
  • konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie tworzenia treści video lub audio emitowanych w internecie. 
  • pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. 

Miejsce i termin składania wniosków

  • Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać mailowo na adres: agnieszka.santarek-bereza@miir.gov.pl
  • W tytule maila proszę wpisać „Dialog techniczny – Ambasador marki Fundusze Europejskie” 
  • Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
  • Termin składania wniosków: 22 listopada 2019 r.
  • Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 26 listopada 2019 r.

Załączniki

  ogłoszenie do publ... finalne.docx 136,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o dopuszcze... finalne.docx 31,86 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się