2018-02-23

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.),

Minister Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, że:

  • decyzją z dnia 2 lutego 2018 r., znak: DLI.4.6622.12.2017.PO.6, umorzył postępowanie odwoławcze w zakresie odwołania Pana Rafała Kosno, reprezentującego Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie Zielony Białystok, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok oraz Fundację Towarzystwo Ulepszania Świata, od decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r., znak: AB-IV.746.5.4.2017.MB, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dworca kolejowego Białystok, na działkach nr 419/31 i 419/49 obręb nr 5 Marczuk, oraz nr 541/23 obręb nr 3 Antoniuk, położonych w Białymstoku przy ul. Kolejowej 11, stanowiących teren zamknięty,
  • postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 r., znak: DLI.4.6622.12.2017.PO.7, odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania przez Pana Rafała Kosno, działającego w imieniu własnym oraz jako przedstawiciela Stowarzyszenia Przeciw Złej Reklamie, Stowarzyszenia Innowacyjna Polska, Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Urząd Miasta w Białymstoku, Stowarzyszenia www.i.warszawa.pl oraz Fundacji Instytut Białowieski, od ww. decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r., znak: AB-IV.746.5.4.2017.MB,
  • postanowieniem z dnia 2 lutego 2018 r., znak: DLI.4.6622.12.2017.PO.8, stwierdził niedopuszczalność wniesienia odwołania przez Pana Rafała Kosno, reprezentującego Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, Stowarzyszenie Zielony Białystok, Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok oraz Fundację Towarzystwo Ulepszania Świata, od ww. decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r., znak: AB-IV.746.5.4.2017.MB.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji i postanowień w budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, pok. 312, III piętro, budynek B, w godzinach od 9:00 do 15:30 oraz w urzędzie gminy właściwej ze względu na przebieg inwestycji, tj. w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się