2017-12-13

Kontrola NIK dot. zarządzania środkami UE w ramach Polityki Spójności.

Temat kontroli

Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności.

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Minister Rozwoju i Finansów jako Instytucja Zarządzająca objętymi kontrolą Krajowymi Programami Operacyjnymi (PO IŚ, PO IR, PO WER, PO PW i PO PC) podejmował odpowiednie działania w ramach zarządzania, niezbędne dla osiągnięcia celów ustanowionych w programach operacyjnych. W związku z niewystarczającym zaawansowaniem realizacji Krajowych Programów Operacyjnych (KPO) w 2015 r. w Ministerstwie Rozwoju opracowano Plan działań, przyjęty przez Radę Ministrów w lutym 2016 r. W wyniku wdrożenia działań naprawczych przewidzianych w tym planie, m.in. rzetelnie, terminowo i zgodnie z przyjętymi wymogami opracowano i wdrożono system oceny realizacji celów pośrednich i końcowych w powiązaniu z celami finansowymi i rzeczowymi KPO oraz ścieżki dojścia do zakładanych poziomów wskaźników osiągnięcia celów określonych w ramach wykonania KPO. Na koniec 2016 r. nie osiągnięto jeszcze w pełni wskaźników na zakładanych poziomach, ale w 2016 r. i w I połowie 2017 r. nastąpił istotny postęp w realizacji KPO, tak że według stanu na 30 czerwca 2017 r. istotne ryzyko niewykonania dotyczyło tylko kilku z około stu wskaźników zaplanowanych na koniec 2017 r. i koniec 2018 r. Instytucje Zarządzające (IZ) KPO oraz Instytucje Koordynujące (IK) rzetelnie i na bieżąco monitorowały realizację wskaźników finansowych i rzeczowych w odniesieniu do celów określonych w ramach wykonania. IZ, zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 21 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, sporządzały Deklaracje Zarządcze oraz Roczne Podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy 2015/2016.

NIK zwraca uwagę, że na dzień zakończenia czynności kontrolnych nadal nie został spełniony jeden z 29 warunków wstępnych (tzw. warunków ex-ante) realizacji Umowy Partnerstwa, tj. warunek 6.1. Gospodarka wodna, co może być powodem zawieszenia przez KE płatności na rzecz Polski związanych z tym obszarem. Przyczyną opóźnienia była przedłużająca się procedura związana z przygotowaniem przez Ministerstwo Środowiska nowej ustawy - Prawo wodne. Nowa ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. została opublikowana po zakończeniu czynności kontrolnych NIK, w Dzienniku Ustaw z dnia 23 sierpnia 2017 r. pod poz. 1566.

Stwierdzone nieprawidłowości, polegające na niewielkich opóźnieniach w przekazywaniu przez IZ:

  • do IK informacji kwartalnych z realizacji (we wszystkich KPO objętych kontrolą), informacji z działań informacyjnych i promocyjnych (PO PW, PO IŚ, PO WER, PO PC) oraz informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej (PO PW, PO PC, PO WER),   
  • do IA ostatecznej wersji Deklaracji Zarządczej i Rocznego Podsumowania w ramach PO IŚ,       

nie miały negatywnych skutków na wdrażanie poszczególnych KPO.

Wnioski

  1. Terminowe przekazywanie do IK informacji kwartalnych z realizacji KPO, informacji z działań informacyjnych i promocyjnych oraz informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej.
  2. Wyeliminowanie przypadków nieterminowego przekazywania do Instytucji Audytowej ostatecznych wersji Deklaracji Zarządczej  i Rocznego Podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli.

Załączniki

  sprostowanie omyłek.pdf 68,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  tj. wystapienia.pdf 819,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała Kolegium.pdf 288,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wykonanie wnioskow.pdf 189,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wystapienie przed Kolegium.pdf 1019,5 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się