2016-02-12

Formularz zgłoszenia sprawy do Centrum SOLVIT Polska

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

 

Jakie problemy można zgłaszać do SOLVIT

 

·    wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego

·    spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego

·    zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma problemy z urzędem francuskim)

 

SOLVIT zajmuje się przede wszystkim problemami w następujących obszarach:

 

·    zabezpieczenie społeczne

·    zezwolenia na pobyt

·    uznawanie kwalifikacji zawodowych

·    prawo jazdy

·    rejestracja pojazdów silnikowych

·    kontrole graniczne

·    dostęp produktów do rynku

·    dostęp do rynku usług

·    podjęcie działalności na własny rachunek

·    podatek VAT, akcyza

 

SOLVIT nie może zająć się problemem, jeśli:

 

·    nie ma on charakteru „transgranicznego” (np. problem polskiego obywatela z polskim organem administracji)

·    dotyczy relacji między przedsiębiorcami

·    dotyczy relacji konsument-przedsiębiorca

·    postępowanie sądowe zostało już wszczęte

 

SOLVIT nie jest serwisem informacyjnym ani udzielającym porad prawnych. Informacji oraz porad na temat praw obywateli w Europie udziela Serwis Twoja Europa Porady.

 

Problem do SOLVIT można zgłosić:

Wypełniając formularz online i załączając zeskanowane dokumenty dotyczące sprawy

http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=pl&origin=solvit-web

 

lub wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając kopie dokumentów dotyczących sprawy: mailem, pocztą lub faksem na adres:

 

Centrum Solvit Polska

Ministerstwo Rozwoju, Departament Spraw Europejskich

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

tel. +48 22 693 53 60

faks +48 22 693 40 80

e-mail: solvit@mr.gov.pl

 

Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

  Formularz_dane osobowe.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz_wniosek SOLVIT.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się