2016-02-12

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18%

Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na zakupie napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu w celu dalszej ich odsprzedaży na terenie kraju przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia, musi uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym zakresie.

Producent napojów alkoholowych jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (tzw. sprzedaż detaliczna).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu należy dołączyć następujące dokumenty:

 

1)      umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,

2)      dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania przez Ciebie ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,

3)      decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu magazynu, wydaną w oparciu o przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

albo zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

4)      zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o:

i)        zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

ii)      w przypadku braku takiego zaświadczenia możesz dołączyć opinię o możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,

5)      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z realizacją zobowiązań podatkowych, lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

6)      zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że należności z tytułu składek o odroczonym terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane,

7)      dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Zezwolenie na obrót hurtowy napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu Minister Rozwoju i Finansów wydaje na czas oznaczony – nie dłuższy niż 1 rok.

 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju lub przesłać pocztą na adres:

 

Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

 

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi  22500 zł. dla limitu w wysokości minimum 250 tys. litrów 100 % alkoholu.

W przypadku wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o jego zwiększenie. Wniosek o zwiększenie limitu trzeba złożyć nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu, określonego w zezwoleniu.

Opłata za zwiększenie limitu jest pobierana w zależności od ilości litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty za 250 tys. litrów 100% alkoholu tj. 22.500 zł.

Dla  przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, opłatę za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % alkoholu, ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

Dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty maksymalny limit wynosi 2.000 litrów 100% alkoholu, a opłatę ustala się stosownie do deklarowanego obrotu.

Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach wynosi 200 zł.

 

Numer rachunku do wniesienia opłaty:

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
NBP O/O Warszawa 16 1010 1010  0039 0022 3100 0000

 

Opłatę należy wnieść przed wydaniem zezwolenia. Jej brak skutkować będzie zwrotem wniosku.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z następującymi osobami:

 

Naczelnik Wydziału 
Iwona Mazurkiewicz

tel. (22) 693-54-24
Iwona.Mazurkiewicz@mr.gov.pl

Zdzisława Łuniewska

tel. (22) 693-57-45
Zdzislawa.Luniewska@mr.gov.pl

   
   

 

Podstawy prawne:

·        Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487)

·        Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków. (Dz.U. z 2015 r., poz. 739)

Załączniki

  wniosek_alkohole_2016.pdf 246,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się