2018-10-25

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych

Zgodnie z art. 9 ust. 17 ustawy o wyrobach budowlanych minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz jednostek oceny technicznej upoważnionych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych

Jednostki oceny technicznej (JOT) wyznaczone, zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania europejskich ocen technicznych. Zakres właściwości jednostek oceny technicznej (JOT) w odniesieniu do wydawania, zmieniania, przedłużania i uchylania krajowych ocen technicznych określa zakres właściwości tych jednostek do wydawania europejskich ocen technicznych.

  • Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
www.itb.pl
Zakres

  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
www.ibdim.pl
Zakres

  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
www.icimb.pl
Zakres

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
www.imbigs.pl
Zakres

  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
www.cnbop.pl
Zakres

Krajowe jednostki oceny technicznej wyznaczone, zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy o wyrobach budowlanych, do wydawania krajowych ocen technicznych

  • Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
www.itb.pl
Zakres jak w pkt. 1.a oraz zakres 166,03 KB (PDF)

  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
www.ibdim.pl
Zakres jak w pkt. 1.b oraz zakres 161,92 KB (PDF)

  • Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
www.ikolej.pl
Zakres 168,66 KB (PDF)

  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25A
31-503 Kraków
www.inig.pl
Zakres 160,15 KPB (PDF)

  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Falenty
Al. Hrabska 3
05-090 Warszawa
www.itp.edu.pl
Zakres 160,49 KB (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się