2016-12-07

Informacja w sprawie nadzoru nad fundacjami

Przypominamy, że fundacje mają obowiązek złożyć do 31 grudnia właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Aby ułatwić fundacjom przygotowanie takiego dokumentu, załączamy formularz do wypełnienia.

Sprawozdanie należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Ponadto zarządy fundacji zobowiązane są również do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją.

W Ministerstwie Rozwoju sprawowany jest nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Tematyką nadzoru nad fundacjami zajmuje się w Ministerstwie Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych:

adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

telefon do sekretariatu 22 693-53-65

e-mail: SekretariatDNP@mr.gov.pl

Podstawa prawna:

 

Załączniki

  Formularz sprawozda...cji_2017.docx 31,58 KB (doc) szczegóły pobierz