2016-02-18

Udzielenie autoryzacji dla akredytowanych jednostek certyfikujących...

Wzór wniosku i dokumenty, które należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym (Dz.U. Nr 128, poz. 1097).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym (Dz.U. Nr 128, poz. 1098) pobiera się jednorazową opłatę w wysokości równowartości w złotych 10 000 euro. Kwota ta ustalona jest przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu składania wniosku.

 

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
NBP O/O Warszawa 16 1010 1010  0039 0022 3100 0000

 

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa


lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w gmachu Ministerstwa na parterze w holu głównym.

Minister Rozwoju dokonuje wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne albo wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi określone w art. 24 ust. 2 ww. ustawy.

Decyzja o dokonaniu wpisu doręczona zostanie wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osobisty odbiór decyzji (lub przez pełnomocnika, np. kurier) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę w Departamencie Handlu i Usług: tel. 22 693 55 53, fax 22 693 40 21, e-mail: sekretariatDHU@mr.gov.pl

 

Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji dla akredytowanych jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów

 

http://crd.gov.pl/wzor/2010/01/14/297/wyroznik.xml

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się