2017-06-05

Wezwanie do składania oświadczeń o nieodpłatnym nabyciu udziałów

Zmiana treści wezwania uprawnionych pracowników do złożenia pismenych oświadczeń o zamiarze nabycia udziałów

Zarząd Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 981 z późn. zm.), zważywszy na:

 1. utratę mocy obowiązującej Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U.2003.35.303 z dnia 2003.02.28), wydanego na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 2. konieczność zachowania zgodności prowadzonego postępowania w przedmiocie nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników udziałów Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 
 3. ustalenie pierwotnego terminu publikacji listy osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia udziałów Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.  na dzień wolny od pracy w Spółce,

postanawia zmienić treść wezwania uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nabycia udziałów, ustalając, że:

W zakresie listy uprawnionych pracowników

Lista uprawnionych pracowników zostanie udostępniona do wglądu osobom uprawnionym w siedzibie Spółki w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 50 w pokoju nr 39, 43, 44 i 45,  w godzinach od 8.00 do 14.00.
Lista uprawnionych pracowników będzie udostępniana przez okres od dnia 5 grudnia 2017 r. do dnia 5 stycznia 2018 r.

W zakresie reklamacji

Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku można składać w formie pisemnej do dnia 5 stycznia 2018 roku w siedzibie Spółki w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 50. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, bądź poświadczające okres zatrudnienia.
 
W pozostałym zakresie, wezwanie uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń 
o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów Siarkopol Tarnobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostawia się bez zmian.
 

Ogłoszenie zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Zarząd Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50 działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników  (Dz. U. z 2016r., poz. 981 j.t. z późn. zm.) wzywa uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów Siarkopol Tarnobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do 2 listopada 2017 roku w siedzibie Spółki w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50.

Ważne informacje

Oświadczenie może być również przesłane listem poleconym na adres:

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

ul. Zakładowa 50

39-400 Tarnobrzeg

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników przez uprawnionych pracowników rozumie się:

 • osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol przedsiębiorstwo państwowe, tj. w dniu 1 maja 2017 roku pracownikami tego przedsiębiorstwa,
 • osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1384 z późn. zm.),
 • osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło  wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników.
 • osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeks pracy.

Niezłożenie oświadczenia w podanym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów.

Oświadczenie uprawnionego pracownika zawiera

 1. imię i nazwisko oraz imię ojca uprawnionego pracownika,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. serię i numer dowodu tożsamości,
 4. miejsce zamieszkania i adres,
 5. zamiar nieodpłatnego nabycia udziałów od Skarbu Państwa,
 6. datę złożenia oświadczenia,
 7. podpis uprawnionego pracownika.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.

Łącznie z oświadczeniem o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów uprawniony pracownik składa pisemne oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów (lub akcji ) w innej spółce.

Lista uprawnionych pracowników zostanie wywieszona w dniu 2 grudnia 2017 roku w siedzibie spółki w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50 na tablicy ogłoszeń spółki na okres miesiąca.

Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku należy składać w formie pisemnej do dnia 2 stycznia 2018 roku w siedzibie spółki w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 50. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, bądź poświadczające okres zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku.

Reklamacje będą rozpatrywane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje wnoszącego na piśmie.

Zbywanie udziałów uprawnionym nastąpi po zbyciu przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych, o czym uprawnieni zostaną poinformowani odrębnymi ogłoszeniami opublikowanymi na stronie internetowej Spółki oraz Ministerstwa Rozwoju.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki w Tarnobrzegu przy ulicy Zakładowej 50, pokój nr 50 lub pod numerem telefonu 15 855 46 56.