Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu współpracy
partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata
2020-2021.
29.11.2019 więcej
Konsultacje społeczne Programu współpracy partnerskiej MIiR
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje
społeczne projektu Programu współpracy partnerskiej
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2020-2021.
25.10.2019 więcej
Nabór na Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości
Nabór na Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości
26.09.2019 więcej
Deklaracja o śred. mies. dochodzie przypadającym na gosp. domowe
Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na
gospodarstwo domowe w roku poprzednim
29.07.2019 więcej
Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem
Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw(UD507)
26.07.2019 więcej
Sprawozdania finansowe MIiR
Sprawozdania finansowe MIiR
30.04.2019 więcej
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Partnerskiej za 2018 rok
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Partnerskiej za
2018 rok
11.04.2019 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie
ws. kontroli zarządczej Wydziału Polityki Regionalnej i
Spójności, Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej
w Brukseli
08.04.2019 więcej
Mosty dla Regionów - konsultacje SOOŚ
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu
zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów
21.03.2019 więcej
Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego w 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Narodowego Programu
Mieszkaniowego w 2018 roku
12.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się