2018-07-03

Konkurs na „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP"

Minister Inwestycji i Rozwoju - na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na wdrożeniu programu wsparcia dla ukraińskich mikro i małych oraz średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w fazie start-up.

Do składania ofert w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o ofercie

Ofertę należy złożyć do dnia 25 lipca 2018 r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs ofert na realizację zadania pn.„Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up”w biurze podawczym MIiR przy ul. Wspólnej 2/4, w Warszawie. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem w tym samym terminie (decyduje data wpływu). Biuro podawcze MIiR pracuje w godz. 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku.

 

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Formularz oferty w wersji edytowalnej stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu Oferenta przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

 

Oferta powinna być:

  • podpisana przez osobę upoważnioną albo osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w sposób czytelny lub opatrzona pieczęcią imienną;
  • złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, a także w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych; wersja elektroniczna powinna zawierać skan oferty w wersji papierowej na formularzu oferty zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w pliku/arkuszu kalkulacyjnym (szablon tabeli kalkulacji kosztów stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

 

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Oferta składająca się z formularza wniosku oraz załączników papierowych powinna być trwale zszyta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Minister Inwestycji i Rozwoju na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące główną działalności statutową w obszarze działalności wspomagającej rozwój, w tym rozwój przedsiębiorczości, do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki

  Komisja konkursowa_...roszenie.docx 73,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Komisja konkursowa_...oszeniowy.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie konkursu...sp_final.docx 772,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal1_Opis konkursu ...pow_2018.docx 84,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal2_Formularz ofer..._Ukraina.docx 86,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal3_Formularz kalk...kosztów.xlsx 37,98 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się