2019-03-21

Mosty dla Regionów - konsultacje SOOŚ

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) Minister Inwestycji i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych zudziałem społeczeństwaw ramach:

  • konsultacji społecznych projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
  • strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu.

O projekcie

Wskazywany powyżej projekt zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów ma na celu uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzaniu jednostek samorządu terytorialnego, a przez to poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program stanowi jeden z instrumentów, który będzie wpisywał się w szereg działań Polskiego Rządu zmierzających do rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce i będzie uzupełnieniem aktualnie prowadzonych działań zmierzających do utworzenia pełnej sieci dróg szybkiego ruchu oraz rozbudowy odcinków dróg lokalnych.

Ważne informacje

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku, mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy została wyłożona do wglądu, w ww. okresie (tj. od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku), w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (pok. nr 5047) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00), oraz na stronie internetowej Ministerstwa

Skladanie uwag

Wszyscy zainteresowani od 21.03.2019 roku do 11.04.2019 roku mogą składać uwagi i wnioski:

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Załączniki

  01_Projekt_zmiany_Programu_20.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02a_Zal_1_200319.pdf 519,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02b_Zal_2_20.pdf 5,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02c_Zal_3_20.pdf 5,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02d_Zal_4_20.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  02e_Zal_5_20.pdf 988,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  03_formularz_uwag_d...Programu.docx 27,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  04_formularz_uwag_d...nozy_oos.docx 26,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_Minister..._mosty_20.pdf 299,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogloszenie_o_konsultacjach.pdf 146,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się