2018-02-26

Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie

Informujemy, iż w związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie, Wydział ogłasza na podstawie § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa - pierwszą sprzedaż wytypowanych i odpowiednio oznaczonych używanych składników rzeczowych majątku ruchomego.

Informacja o ofercie

  • Oferowany do sprzedaży majątek ruchomy można oglądać i nabyć w siedzibie wydziału po uprzednim zgłoszeniu pocztą elektroniczną (moscow@trade.gov.pl) lub telefonicznie (+7495 231-16-11)  w dniu 5 marca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
  • Ceny oferowanych przedmiotów są cenami ostatecznymi i nie podlegają zmianie.
  • Nabywca, po dokonaniu zakupu, zobligowany jest do natychmiastowego zapłacenia ceny sprzedaży do kasy wydziału.
  • Zakupione rzeczy należy odebrać na koszt własny w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty zakupu w godzinach od 9:00 do 15:00.
  • Wydział nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
  • Zakupione rzeczy nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.
  • Sprzedaż prowadzona będzie na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
  • Wydział zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży poszczególnych składników majątku ruchomego bez podania przyczyn.

Załączniki

  Składniki majątku...I Moskwa.xlsx 15,81 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się