Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola w Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Informacja o kontroli systemowej w ramach POPC, przeprowadzonej
przez IZ w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (IP)
05.11.2019 więcej
Informacje o kontroli systemowej w INiG w Krakowie
Informacje o kontroli systemowej w INiG w Krakowie
09.09.2019 więcej
Kontrola w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014 - 2020
(IZ) przeprowadzona w trybie planowym w Instytucji
Pośredniczącej (IP) - Centrum Unijnych Projektów
Transportowych
06.09.2019 więcej
Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014 - 2020 (IZ)
Kontrola systemowa Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014 - 2020
(IZ) i Instytucji Certyfikującej POIiŚ 2014 - 2020 (IC)
przeprowadzona w trybie planowym (zgodnie z planem kontroli IZ na
rok 2018 – 2019r
04.09.2019 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 80
Kontrola dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Południowy Bałtyk
15.07.2019 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 78
Kontrola dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
V-A Południowy Bałtyk
15.07.2019 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 77
Kontrola dotyczy Programu Programu Współpracy Transgranicznej
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
15.07.2019 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 64
Kontrola dotyczy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg
Polska - Saksonia
15.07.2019 więcej
Informacja pokontrolna z kontroli nr 66
Informacja pokontrolna z kontroli nr 66 Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
15.07.2019 więcej
Informacja pokontrolna nr 61
Informacja pokontrolna nr 61 Programu INTERREG V-A Brandenburgia
– Polska
15.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się