2019-11-05

Kontrola w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Podstawa prawna kontroli

Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.),

Cel kontroli

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w okresie 1.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Zakres przeprowadzonej kontroli

  1. wybór do dofinansowania projektów konkursowych i pozakonkursowych,
  2. podpisywanie umów/porozumień o dofinansowanie,
  3. rozliczanie projektów,
  4. przygotowywanie deklaracji wydatków,
  5. przekazywanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ RZW oraz deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania,
  6. wykonywanie kontroli projektów,
  7. poprawność realizacji zadań z zakresu informacji i promocji,
  8. prawidłowość i kompletność danych wprowadzanych do systemu SL2014,
  9. zapobieganie, wykrywanie, informowanie, korygowanie nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych,
  10. zachowanie właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów oraz przestrzeganie zasad przechowywania dokumentów.

Termin kontroli

4.06.2019 r. – 2.09.2019 r.

Załączniki

  Podsumowanie wynik...19 w CPPC.pdf 244,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się