2017-05-09

Kontrola w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Tytuł

Kontrola dot. prawidłowości prowadzenia dwuetapowego procesu kontroli oraz archiwizowania dokumentów zgodnie z przepisami w perspektywie POIiŚ 2007-2013

Celem kontroli było sprawdzenie czy IW w sektorze transportu (tj. CUPT) prawidłowo przeprowadza dwuetapowe kontrole na zakończenie realizacji projektów, w których istniała możliwość ponoszenia wydatków po 31 grudnia 2015 roku oraz czy prawidłowo dokonuje archiwizacji dokumentów.

Zakres przeprowadzonej kontroli

Weryfikacja prowadzenie procesu kontroli w przypadku projektów, w których istniała możliwość ponoszenia wydatków po 31 grudnia 2015 roku w perspektywie 2007-2013

Sprawdzenie prawidłowości archiwizowania dokumentów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami/ wytycznymi w perspektywie 2007-2013.

Podstawa prawna kontroli

Art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009  r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 7 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.

Załączniki

  Informacja pokontrolna CUPT.pdf 166,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalecenia pokontrolne CUPT.pdf 39,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się