2018-03-02

Informacja pokontrolna nr 20/STHB_14-20/2017

Termin kontroli

13-15 grudnia 2017 roku

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonania obowiązków Pom UW powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

 • opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych;
 • przygotowania i stosowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz doboru próby projektów do kontroli na miejscu;
 • przeprowadzania weryfikacji częściowego wniosku o płatność;
 • dokonywania pomniejszania wydatków nieprawidłowych oraz nakładania korekt finansowych, w tym prawidłowości rozpatrywania zastrzeżeń beneficjentów;
 • przeprowadzania weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • przygotowania i przeprowadzenia kontroli na miejscu (w tym kontroli doraźnych);
 • przygotowania i postępowania z zaleceniami pokontrolnymi
 • z przeprowadzonych kontroli na miejscu/kontroli doraźnych;
 • sporządzania i przekazywania raportów o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej oraz ich korekt oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS
 • prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz przekazywania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków;
 • realizacji i monitorowania wdrożenia otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń;
 • przechowywania dokumentów;
 • weryfikacji kompletności dokumentacji;
 • zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym porozumieniem;
 • prawidłowości danych wprowadzanych do Centralnego Systemu Informatycznego SL2014;
 • prawidłowości zlecania zadań wynikających z ww. Porozumienia osobom/podmiotom trzecim.

Załączniki

  Informacja pokontro...m UW 2017.pdf 404,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się