2016-08-02

Kontrola Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej - POIiŚ 2007-13

Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2007-2013 w Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej w sektorze środowiska

 

Podstawa prawna kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712).

 

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz systemu zarządzania i kontroli POIiŚ ustanowionego w sektorze środowiska w Instytucji Pośredniczącej (MŚ) oraz Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) w obszarach: archiwizowania, monitorowania i sprawozdawczości oraz informacji
i promocji.

 

Zakres przeprowadzonej kontroli

  • archiwizowanie dokumentów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego
  • i krajowego oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami/ wytycznymi na poziomie IP;
  • proces monitorowania i sprawozdawczości pod kątem zamykania PO IiŚ na poziomie IP;
  • prawidłowość prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na poziomie IP i IW (okres objęty kontrolą to lata 2014 i 2015). 

 

Zespół kontrolny

  1. Edyta Banaszczyk
  2. Małgorzata Tymińska
  3. Aneta Kłus

 

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 1 marca – 15 kwietnia 2016 r.

Załączniki

  Informacja pokontro...mowa_2016.pdf 212,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przekazanie zalece...iGW_2016.pdf 77,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalecenia po kontro...iGW_2016.pdf 36,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ontrolnej.pdf 47,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się