2019-01-14

Kontrola PWT Interreg V-A Południowy Bałtyk w Gdańsku

Nazwa jednostki kontrolowanej

Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk

Cel kontroli

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk

Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat Techniczny obowiązków powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

 • przestrzegania procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej),
 • udzielania wsparcia Komitetowi Monitorującemu oraz Grupom Roboczym,
 • prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie
 • rozpatrywania skarg od oceny projektów,
 • podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
 • aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami,
 • prowadzenia weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
 • prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
 • informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
 • organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
 • współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ Programu INTERREG VA Południowy Bałtyk (pełnienie roli beneficjenta/Partnera Wiodącego PT),
 • identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu INTERREG VA Południowy Bałtyk,
 • wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
 • przechowywania dokumentów,
 • wprowadzania danych do SL2014,
 • powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim,
 • kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programów Współpracy Interreg V-A 2014-2020: Polska-Słowacja, Polska Saksonia, Południowy Bałtyk.

Termin kontroli

25-27 czerwca 2018 r.

 

Załączniki

  INFOPOK 39_STHB_201...ńsk 2018.pdf 498 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się