2019-01-18

Kontrola realizacji Programu INTERREG V-A Polska-Saksonia we Wrocławiu

Nazwa jednostki kontrolowanej

Wojewoda Dolnośląski

Cel kontroli

Program INTERREG V-A Polska-Saksonia

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonania obowiązków Kontrolera z art. 23 powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

 • weryfikacji częściowego wniosku o płatność, w tym pomniejszanie wydatków nieprawidłowych,
 • stosowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli,
 • weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
 • stosowania metodyki doboru projektów do kontroli na miejscu,
 • przeprowadzania kontroli na miejscu (w tym kontroli doraźnych),
 • postępowania z zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonych kontroli na miejscu/kontroli doraźnych,
 • prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
 • nakładania korekt finansowych,
 • sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków,
 • prowadzenia rejestru nieprawidłowości oraz innych wymaganych zestawień danych,
 • sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej,
 • zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS,
 • wprowadzania danych do SL2014,
 • przechowywanie dokumentów,
 • wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
 • przestrzegania procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza)
 • powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim,
 • zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa krajowego i zawartym porozumieniem.

Termin kontroli

24-26 stycznia 2018 r.

 

Załączniki

  infpok 22 DUW PLSN 2018.pdf 343,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się