2019-01-18

Kontrola realizacji Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Nazwa jednostki kontrolowanej

Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny i Kontrolny Punkt Kontaktowy dla Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Cel kontroli

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonywania przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) oraz Kontrolny Punkt Kontaktowy (KPK) zadań, w szczególności w zakresie:

 • przestrzegania procedur wewnętrznych przez WST i KPK (np. Instrukcji Wykonawczej),
 • udzielania przez WST wsparcia Wspólnemu Komitetowi Monitorującemu oraz Grupom Roboczym,
 • wspierania przez WST i KPK Wspólnej Instytucji Zarządzającej w zadaniach związanych z wdrażaniem programu, w tym opracowania zasad kwalifikowalności oraz weryfikacji wydatków,
 • prowadzenia przez WST naborów wniosków o dofinansowanie,
 • rozpatrywania przez WST skarg od oceny projektów,
 • podpisywania przez WST umów o dofinansowanie z beneficjentami,
 • aneksowania przez WST umów o dofinansowanie z beneficjentami,
 • informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
 • organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających przez WST,
 • organizacji działań informacyjnych i szkoleń przez KPK,
 • współpracy i koordynacji oddziałów zagranicznych przez WST,
 • identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu przez WST,
 • wdrożenia zaleceń otrzymanych przez WST i KPK w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
 • przechowywania dokumentów przez WST i KPK,
 • wprowadzania przez WST danych do SL2014,
 • powierzania przez WST realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Termin kontroli

29-31 sierpnia 2018 r.

Załączniki

  Informacja pokontro... PBU 2018.pdf 349,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się