2018-05-14

Kontrola systemowa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podstawa prawna kontroli

Na podstawie art. 22 ust. 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r., poz. 1460 t.j., z późn. zm.).

Cel kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania systemu kontroli i zarządzania w IP w zakresie powierzonych jej działań w drodze zawartego Porozumienia w sprawie systemu realizacji POIiŚ w obszarach: weryfikacji WoP, procesu przygotowania deklaracji wydatków, nadużyć finansowych i kontroli krzyżowych.

Zakres przeprowadzonej kontroli

 • reweryfikacja wniosków o płatność na próbie,
 • sprawdzenie prawidłowości procesu przygotowania deklaracji wydatków IP,
 • weryfikacja wdrożenia rekomendacji wydanych w ramach kontroli przeprowadzonej w 2016 r.,
 • weryfikacja wdrożenia rekomendacji wydanych przez IZ POIiŚ w wyniku analizy ryzyka nadużyć za 2016 r.; oraz wdrożenia zaleceń,
 • realizacja obowiązku prowadzenia kontroli krzyżowych w IP w ramach WoD i WoP.

Zespół kontrolny

 1. Iwona Kapturzak
 2. Dorota Burakowska
 3. Aneta Kramarz-Jasińska
 4. Monika Radwańska
 5. Aleksandra Szymańska
 6. Edyta Banaszczyk

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 21.11.2017 do 19.01.2018 r.

Załączniki

  Informacja pokontrolna_BIP.pdf 328,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się