2018-07-25

Kontrola systemowa w ramach POIiŚ 2014-2020 w Ministerstwie Zdrowia)

Podstawa prawna kontroli

Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(Dz. U. 2017 r., poz. 1460 t. j., z późn. zm.).

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli POIiŚ 2014-2020 ustanowionego w sektorze Zdrowie w Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia) oraz prawidłowości realizacji zadań powierzonych MZ przez IZ związanych z realizacją PO IiŚ 2014-2020.

Zakres przeprowadzonej kontroli

  • reweryfikacja wniosków o płatność na próbie (w związku z rekomendacjami Instytucji Audytowej),
  • sprawdzenie prawidłowości procesu przygotowania deklaracji wydatków IP (zakres badany przez Instytucję Certyfikującą),
  • weryfikacja wdrożenia zaleceń wydanych w ramach poprzedniej kontroli systemowej IZ,
  • weryfikacja procesu uzupełnienia Rejestru Korekt i Nieprawidłowości (RKiN),
  • realizacja obowiązku prowadzenia kontroli krzyżowych w IP (na etapie WoD, WoP i kontroli na miejscu),
  • weryfikacja wprowadzania danych do systemu SL2014(w zakresie ROP, wyników kontroli),
  • dostosowanie procedur do Zaleceń IZ (w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń oraz w zakresie przeciwdziałania i korygowania nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych) oraz ich stosowania w praktyce,
  • weryfikacja prowadzenia kontroli zawierania umów (w szczególności w postępowaniach prowadzonych w ramach PZP),
  • weryfikacja wysokości nakładanych korekt za stwierdzone naruszenia.

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 26 marca 2018 r. – 18 maja 2018 r.

Załączniki

  Informacja Pokontrolna.pdf 3,59 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się