2019-06-05

petycja

Podstawa prawna kontroli

Na Art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zmianami).

Cel kontroli

Celem kontroli była ocena efektywności prowadzonych przez Beneficjenta działań dotyczących realizacji obowiązków wynikających z podpisanej UoD dla prawidłowej realizacji projektu, w zakresie:  przeciwdziałania nadużyciom finansowym,  oceny istnienia procedur i faktycznie wykonywanych działań z zakresu kontroli jakości materiałów wykorzystywanych przez Wykonawców, kwalifikowalności wydatków i płatności na rzecz podwykonawców oraz ocena prawidłowości prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.

Zakres przeprowadzonej kontroli

  • realizacja obowiązków w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym,
  • ocena istnienia procedur i faktycznie wykonywanych działań z zakresu rzeczowej realizacji projektu - dokonywania kontroli jakości materiałów wykorzystywanych przez wykonawców,
  • weryfikacja kwalifikowalności wydatków i rozliczeń w kontraktach na roboty budowlane, w tym płatności dokonywanych na rzecz podwykonawców, 
  • ocena prawidłowości prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych w projekcie.

Termin kontroli

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 lutego  2019 r. –  8 marca 2019 r.

Załączniki

  informacja pokontrolna BIP.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się