2017-11-30

Kontrola NIK dot.gospodarki złożami strategicznych surowców kopalnych

Temat kontroli

Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

  • Ustalenia kontroli NIK wskazują, że w wyniku wieloletnich zaniechań nie zostały wykonane istotne zadania dotyczące racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami kopalin, wyznaczone ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (dalej: KPZK 2030) oraz w Polityce energetycznej Polski do 2030 r.            
  • Minister Rozwoju w latach 2015-2017 kontynuował, zainicjowane w 2014 r. przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prace w zakresie opracowania wykazu strategicznych surowców nieenergetycznych oraz uwzględnił w strategii rządowej projekty dotyczące polityki surowcowej. Podejmował też, we współpracy z innymi ministrami, zadania związane z kształtowaniem polityki surowcowej państwa, lecz do zakończenia kontroli prace te nie zostały zakończone.
  • Dotychczas nie stworzono wykazu strategicznych, z punktu widzenia polskiej gospodarki, złóż kopalin oraz planów ich eksploatacji, a także nie opracowano wytycznych dotyczących ochrony takich złóż, w powiązaniu z polityką energetyczną.
  • Za realizację tych zadań odpowiedzialny był minister właściwy do spraw gospodarki. Były one wskazane w KPZK 2030, a częściowo także w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. Z dniem utworzenia działu administracji gospodarka złożami kopalin, zadania wynikające z polityki energetycznej Polski zostały przypisane Ministrowi Energii.
  • Wskazane w rządowej Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) strategiczne projekty dotyczące polityki surowcowej (Surowce dla przemysłu oraz Polityka Surowcowa Państwa) były realizowane przy współudziale Ministra Rozwoju. W ramach tych prac przygotowano dokument Surowce dla Przemysłu - Plan działań na rzecz zabezpieczenia podaży surowców nieenergetycznych (przyjęty 15 lutego 2017 r. przez kierownictwo Ministerstwa Rozwoju), który został przyjęty w 2017 r. Dokument ten ma być jednym z planów wykonawczych do Polityki Surowcowej Państwa (dalej: PSP), za której przygotowanie odpowiada Pełnomocnik Rządu ds. PSP. Minister Rozwoju uczestniczył w pracach związanych z przygotowywaniem PSP.

Wnioski

nie sformułowano żadnych wniosków.

Załączniki

  informacja o wykorz...niu uwagi.pdf 44,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyst. pokontrolne NIK.pdf 292,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się