2017-10-05

Kontrola NIK dot. Laboratorium Inteligentnego Miasta

Temat kontroli

Modernizacja i konsolidacja siedzib jednostek administracji zespolonej w Krakowie oraz działalność Nowego Centrum Administracyjnego Sp. z o,o. i Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że działania Ministra Skarbu Państwa w zakresie utworzenia Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. wprawdzie zgodne z prawem i uzasadnione całościową koncepcją rewitalizacji Nowej Huty, były jednak przedwczesne. Tworząc Spółkę nie brano pod uwagę ryzyka niedokonania zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland S.A., bez której Spółka nie mogła realizować swoich celów statutowych. W związku z tym NIK oceniła utworzenie Spółki za niecelowe, a ponoszenie wydatków w związku z kosztami jej działalności - za niegospodarne.

Czynności tworzenia Spółki oraz powołania jej organów były poprzedzone analizami dokumentów finansowych i kadrowych, a także analizami prawnymi. Koncepcja jej utworzenia wynikała bezpośrednio z idei projektu KRK NH2 (koncepcji rozwoju krakowskiej dzielnicy Nowa Huta poprzez integrację w określonym miejscu środowisk przedsiębiorców, inwestorów, reprezentantów nauki, administracji publicznej i społeczności lokalnej). Przedstawione Ministerstwu Skarbu Państwa przez inicjatora projektu, Wojewodę Małopolskiego, prognozowane przychody oraz koszty Laboratorium uzasadniały ekonomicznie jego utworzenie.

Realizacja projektu KRK NH (według stanu na koniec maja 2017 r.) nie mogła być jednak kontynuowana ze względu na problemy ze sfinalizowaniem, niezbędnej dla całej koncepcji, zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal, które miały być wniesione jako aport do Spółki. Tym samym zaistniały okoliczności, które nie były brane pod uwagę na etapie przed utworzeniem Laboratorium.

Nadzór właścicielski właściwego Ministra w okresie istnienia Spółki ograniczał się wyłącznie do czynności formalnych, natomiast nie wypracowano warunków do realizacji zasadniczych celów i koncepcji dalszego jej funkcjonowania. Laboratorium wyposażono wyłącznie w niepieniężne składniki majątku, niezapewniające możliwości bieżącego czerpania z nich pożytków. Przedłużający się (czteromiesięczny) proces udzielania zgody przez dominujący wśród akcjonariuszy Skarb Państwa na obciążenie udziału we współwłasności nieruchomości przy ul. Brackiej 13 w Krakowie, które miało stanowić zabezpieczenie hipoteczne pożyczki, przyczynił się m.in. do nieuzyskania pożyczki oraz problemów z płynnością co utrudniło bieżące funkcjonowanie Laboratorium. W 2016 r. koszty działalności operacyjnej spółki (z wyłączeniem amortyzacji) wyniosły 152,4 tys. zł, mimo że członkowie Rady Nadzorczej i jednoosobowy Zarząd Laboratorium nie pobierali wynagrodzenia.

Wnioski pokontrolne

Podjęcie decyzji co do dalszego funkcjonowania Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

Załączniki

  Modernizacji i kons...nostek....pdf 899 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wykonanie wniosków.pdf 100,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się