2017-12-06

Kontrola NIK dot. nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Temat kontroli

Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

  • NIK oceniła, iż Minister Rozwoju i Finansów (RiF) właściwie realizował zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad powierzonymi mu spółkami z udziałem Skarbu Państwa (SP), posiłkując się zasadami nadzoru właścicielskiego opracowanymi w byłym Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP). Jednocześnie za stan nieprawidłowy Izba uznaje proces przekazywania dokumentacji podmiotów, w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających nowy ustrój zarządzania mieniem państwowym, przy czym Minister RiF nie ponosi odpowiedzialności za błędnie zaplanowany i przeprowadzony oraz nieskoordynowany proces porządkowania, przekazywania i archiwizowania dokumentacji byłego MSP. Ministerstwo Rozwoju nie w pełni wykorzystywało możliwości sprawnego przejęcia wiedzy, w postaci zgromadzonej dokumentacji i nośników elektronicznych, dotyczącej przejmowanych w nadzór podmiotów.
  • Pomimo ograniczonego zakresu dokumentacji dotyczącej nadzorowanych spółek otrzymanej z byłego MSP oraz braku faktycznego dostępu do tej dokumentacji w czasie trwania likwidacji byłego MSP, Ministerstwo Rozwoju (MR) realizowało zadania związane z wykonywaniem praw z akcji i udziałów. W nadzorowanych spółkach odbyły się lub rozpoczęły się w przepisanych terminach zwyczajne walne zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, a zmiany w składach rad nadzorczych zostały poprzedzone uzyskaniem przez MR wymaganych opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa
  • i państwowych osób prawnych. Minister RiF podejmował działania mające na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek postanowień lub podjęcie uchwał w sprawach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (u.z.m.p.). W MR podjęte zostały prace mające na celu opracowanie regulacji wewnętrznych dotyczących zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego i wypracowane zostały ich projekty. W MR sporządzano analizy związane z posiadanym portfelem spółek, w tym dotyczące zasadności utrzymywania udziałów w spółkach z mniejszościowym udziałem SP. Akcje i udziały spółek, w których Minister RiF wykonuje uprawnienia SP na zasadach wynikających z przepisów u.z.m.p. zostały uwzględnione w ewidencji finansowo-księgowej MR. Zadania komórek organizacyjnych MR współpracujących w obszarze zadań dotyczących nadzoru właścicielskiego - Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych oraz Departamentu Zobowiązań i Analiz  zostały sprecyzowane w obowiązujących regulaminach organizacyjnych.
  • Kontrola wykazała odbiegające od pożądanych zjawiska niezawinione przez MR, które nie miały zasadniczego wpływu na ocenę badanych działań.

Wnioski

  1. Podjęcie działań w celu pozyskania dokumentów byłego MSP zawierających analizy, piany i koncepcje dotyczące nadzorowanych spółek i planowanych działań konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych oraz dokonanie oceny ich aktualności i zasadności kontynuowania ich wdrażania.
  2. Wypracowanie założeń polityki właścicielskiej MR możliwych do przedłożenia Prezesowi Rady Ministrów jako propozycja resortu, określającej spółki z udziałem Skarbu Państwa docelowo przewidziane do utrzymania w portfelu SP nadzorowanym przez Ministra RiF oraz spółki przewidziane do objęcia innymi działaniami.
  3. Dostosowanie wymogów dla kandydatów na członków organów zarządzających do obowiązujących przepisów u.z.m.p. w spółce Hotele Olsztyn Sp. z o.o. oraz - po rozstrzygnięciu kwestii implementacji przepisów u.z.m.p. w sytuacji powołania w spółce pełnomocnika wspólnika - w spółce PIMB Sp. z o.o.

Załączniki

  wystapienie pokontrolne.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wykonanie wniosków.pdf 74,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  powiadom o sprostow edyt.pdf 41,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się