2017-11-06

Kontrola NIK dot. oceny wpływu rządowego procesu legislacyjnego

Temat kontroli

Dokonywanie oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego w latach 2015-2016.

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

W Ministerstwie Rozwoju wprowadzono rozwiązania organizacyjne, mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości oceny wpływu (OW), tj. utworzono Zespół ds. Oceny Skutków Regulacji (Zespól ds. OSR), a także Wydział Ekonomicznej Analizy Prawa (WEAP). Zespół ds. OSR nie funkcjonował i nie pełnił wyznaczonej dla niego roli, natomiast ciężar dokonywania OW spoczywał na pracownikach poszczególnych komórek wiodących Ministerstwa Rozwoju oraz na WEAP, przy czym rola tego Wydziału, m.in. ze względu na wielkość obsady kadrowej, polegała głównie na opiniowaniu utworzonych uprzednio w komórkach wiodących Testów Regulacyjnych (TR) lub Ocen Skutków Regulacji (OSR), a w mniejszym stopniu na wsparciu analitycznym i metodologicznym procesu OW.

Do części działań składających się na proces OW dla badanych przez NIK projektów, takich jak: identyfikacja i analiza problemu, określenie celów regulacji, określenie możliwych sposobów realizacji celu oraz analiza kosztów i korzyści, zgłoszono uwagi na etapie prowadzonych konsultacji międzyresortowych, uzgodnień i opiniowania. Większość TR i OSR sporządzonych dla badanych projektów zostało skorygowanych lub uzupełnionych. Zdaniem NIK, nie zwalniało to Ministerstwa z obowiązku przeprowadzenia kompletnej, zgodnej z Wytycznymi z 2015 r. oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, już na etapie prac nad projektami regulacji w tej jednostce. Należy podkreślić, iż charakter większości zidentyfikowanych braków lub nieprawidłowości w TR lub OSR wskazuje, iż mogły być one usunięte na wcześniejszym etapie.

W przypadku jednego z 5 projektów (UD92), przeprowadzenie niepełnej analizy kosztów i korzyści ograniczyło osiągnięcie jednego z celów OW, jakim jest dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat wariantów rozwiązań konkretnego problemu oraz potencjalnych skutków ich wprowadzenia.

Wnioski pokontrolne

1. Zapewnienie:

  • dokonywania oceny wpływu oraz sporządzania dokumentów towarzyszących ocenie wpływu (tj. OSR) w sposób prawidłowy, zgodny z Wytycznymi oraz formularzem i Wyjaśnieniami do OSR,
  • przestrzegania wewnętrznych procedur regulujących proces legislacyjny oraz proces dokonywania OW,

2. Podjęcie działań w celu wzmocnienia systemu zapewnienia jakości OW w Ministerstwie,

3. Objęcie pracowników Ministerstwa, uczestniczących w procesie OW, szkoleniami w zakresie Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego z 2015 r.

Załączniki

  sprostowanie oczywi...j omyłki.pdf 47,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  t. jednolity wystąpienia.pdf 674,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała Kolegium NIK.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wykonanie wniosków.pdf 53,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się