2016-07-19

Kontrola NIK dotycząca dostosowania polskiego przemysłu

Temat kontroli

Dostosowanie polskiego przemysłu do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego. Nr kontroli: P/15/021

 

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

 

Ocena

Minister właściwy do spraw gospodarki w kontrolowanym okresie (lata 2008-2015), niewystarczająco dbał o stworzenie warunków zapewniających konkurencyjność gospodarki kraju w sytuacji wprowadzania i realizacji wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego, w tym określonych w ramach Europejskiego Systemy Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Podejmowane przez Ministra działania nie zapewniły stworzenia spójnego systemu wsparcia przedsiębiorców w ramach regulacji przewidzianych w systemie EU ETS oraz nie doprowadziły do opracowania strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Jednocześnie Minister zaniechał prowadzenia bieżącej analizy sytuacji poszczególnych sektorów i podsektorów gospodarki pod kątem wpływu wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego na ich konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym. Brak odpowiednich prac analitycznych utrudnia skuteczne reagowanie Ministra w sytuacjach grożących zachwianiem równości konkurencji na rynkach krajowych oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych, spowodowanych obciążeniami kosztowymi wynikającymi z realizacji wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego.

 

Sformułowane wnioski pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 czerwca 2016 r.

  1. Sfinalizowanie prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
  2. Stworzenie mechanizmu stałego monitorowania poszczególnych sektorów i podsektorów gospodarki – pod kątem ewentualnego zaistnienia przesłanek, wymagających zgłoszenia do Komisji Europejskiej wniosku o uzupełnienie wykazu sektorów (podsektorów) narażonych na ucieczkę emisji oraz wsparcia dla tych sektorów, zgodnie z art. 10a ust. 13 dyrektywy EU ETS.

Załączniki

  NIK_pakiet_energety...imatyczny.pdf 796,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się